Teismų praktika yra svarbus teisės šaltinis. Kas palengvina jos paiešką ir taikymą?

Teismuose ginčus sprendžiantys žmonės tikisi ne tik aiškaus ir suprantamo teismo sprendimo, bet ir nuoseklumo sprendžiant ginčą, kuris yra analogiškas jau anksčiau išspręstai bylai. Teismų praktikos vienodumui užtikrinti būtinos ne tik organizacinės, bet ir technologinės priemonės.

justice 2060093 640

Teismų praktikos kaip teisės šaltinio svarba yra neginčijama  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kai kuriuose 2006-2007 m. aktuose yra suformulavęs oficialią teismo precedento doktriną, pagal kurią teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sprendimų analogiškose bylose.

Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį, kad teismų precedentai yra teisės šaltiniai, rėmimasis jais yra nuoseklios, neprieštaringos teismų praktikos, kartu ir teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga.

Kaip teigia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, kuris formuoja vienodą administracinių teismų praktiką, teisėja Iveta Pelienė, teismų kuriamo precedento aiškumas, nuoseklumas, pastovumas yra svarbi teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių, o kartu – ir žmonių pasitikėjimo teismais ir teisingumu, prielaida. „Žmonės, vertindami savo ketinimus spręsti ginčą teisme ar jau kreipdamiesi į teismą dėl pažeistų teisių apsaugos, tikisi, kad jų byla bus sprendžiama laikantis tų pačių principų, kurie buvo taikyti analogiškose situacijose. Lūkestis, kad nepriklausomai nuo to, pas kokį teisėją paklius byla, ji bus sprendžiama nenukrypstant nuo suformuotų precedentų, yra suprantamas ir pagrįstas“ – pažymi teisėja.

Teismų praktikos nuoseklumas užtikrinamas ir techninėmis priemonėmis

Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime pažymėjo, kad viena iš būtinų teismų praktikos vienodumo (nuoseklumo, neprieštaringumo), taigi ir jurisprudencijos tęstinumo, užtikrinimo sąlygų yra visų grandžių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų precedentų prieinamumas, kurį lemia atitinkamų informacinių sistemų sukūrimas, organizacinių bei techninių galimybių teismams susipažinti su analogiškose bylose anksčiau priimtais teismų sprendimais – precedentais analogiškose bylose užtikrinimas.

Lietuvos nacionalinių teismų sprendimų prieinamumas ir teismų susižinojimas užtikrinamas įvairiais būdais ir priemonėmis – reguliariais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bendrosios kompetencijos teismų praktikos apibendrinimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinių teismų praktikos apibendrinimais, įvairiais kanalais teisėjams platinama informacija apie aktualius precedentus, dalinantis informacija ir patirtimi teisėjų pasitarimuose atskiruose teismuose ir diskusijose bendruose renginiuose bei teisėjų mokymuose.

Tačiau turint galvoje, kad kasmet Lietuvos teismai išnagrinėja beveik 200 tūkstančių bylų, vienodos teismų praktikos užtikrinimas, atsižvelgiant į nacionalinių teismų precendentus, yra nemenkas iššūkis. Dar sudėtingesnė užduotis – kartu įvertinti ir tarptautinių teismų bei kitų šalių nacionalinių teismų praktiką, ypač tose bylose, kurios susijusios su Europos Sąjungos teisės ar visuotinai pripažįstamų pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principų taikymu.

„Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas per metus išnagrinėja daugiau nei 4 tūkstančius administracinių bylų. Teisėjams tenka nemenkas iššūkis ne tik susipažinti su bylos medžiaga, įsigilinti į problematiką, įvertinti, kokie teisės aktai turi būti taikomi, bet ir išanalizuoti esamus precendentus analogiškuose ginčuose. Be to, užtikrindami vienodą teisės aiškinimą ir taikymą administraciniuose teismuose turime matyti ne tik nacionalinį kontekstą, bet ir analizuoti kitų šalių teismų praktikos tendencijas bei Europos Sąjungos ir tarptautinių teismų formuojamus teisės aiškinimo ir taikymo principus. Todėl teisėjams yra ypač svarbu turėti veiksmingus technologinius teismų praktikos paiešką palengvinančius sprendimus“ – pabrėžia teisėja I. Pelienė.

Kitų Europos valstybių teismų sprendimų paiešką palengvins ECLI

Vystant teismų informacinę sistemą LITEKO veiksmingos teismų praktikos paieškos poreikiui skiriama nemažai dėmesio. Kitais metais Lietuvos teismai įgis galimybę efektyviau ieškoti kitų Europos valstybių teismų sprendimų. Nacionalinei teismų administracijai įgyvendinant projektą „Efektyvi elektroninė prieiga prie teismo sprendimų“ (angl. Effective e-access to court decisions) atnaujintoje LITEKO sistemoje bus integruotas Europos teismų praktikos identifikatorius (angl. the European Case Law Identifier, ECLI) ir sukurtos sąsajos su e. teisingumo portalu.

Iki ECLI įdiegimo tam, kad būtų galima surasti kitos valstybės teismo sprendimą, kuriame suformuota praktika yra svarbi sprendžiant ginčą kitos šalies teisme, reikėjo žinoti konkrečios valstybės teismų registro ypatumus. ECLI leidžia ieškoti teismų sprendimų per vieną prieigą pagal šalies kodą, teismą, sprendimo metus ir unikalų numerį.

Dvejus metus truksiančio projekto „Efektyvi elektroninė prieiga prie teismo sprendimų“ biudžetas yra 261 000 eurų, numatoma projekto pabaiga – 2024 m. lapkritį.

Top