Asmenų veiksnumo apribojimas bus kontroliuojamas griežčiau

neįgalusisSeime priimtos Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir kitų susijusių įstatymų pataisos, kurios leis užtikrinti, jog psichinę negalią turintys asmenys gautų pagalbą, o ne būtų piktnaudžiaujama jų veiksnumo apribojimais.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis pažymi, kad įgyvendinant Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas numatomas veiksnumo ribojimas tik esant konkretiems atvejams ar tam tikrose srityse. Ministro teigimu reikia skatinti ir užtikrinti, kad neįgalieji galėtų naudotis visomis teisėmis bei pagrindinėmis laisvėmis. Ministerijos parengtos teisės užkirs kelia įvairaus pobūdžio piktnaudžiavimams neveiksnumo srityje, o negalią turintys asmenys turės daugiau teisių, nebeliks jokių teisinių galimybių dėl nedidelio sutrikimo neįgaliuosius pripažinti neveiksniais.

Rengiant šias pataisas buvo iš esmės pakeisti asmens veiksnumo apribojimo ir asmens pripažinimo neveiksniu institutai. Šiuo metu tik asmenys, kurie piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis, gali būti pripažinti ribotai veiksniais, apribojant jų galimybes disponuoti turtu.

Seime priimtose pataisose įtvirtinama, kad veiksnumas gali būti ribojamas visiems psichikos sutrikimų turintiems asmenims, tačiau tik tuo atveju, kai teismas, remdamasis sveikatos priežiūros įstaigų bei socialinių darbuotojų išvadomis, pripažintų, jog toks ribojimas konkrečiam asmeniui yra neišvengiamas. Tokia tvarka leistų užtikrinti, kad asmuo teismo numatytose srityse sprendimus priimtų tik su juo besirūpinančio asmens sutikimu, tuo tarpu kitose srityse galėtų veikti visiškai savarankiškai. Toks reguliavimas leistų neskatinti pasirinkti asmens pripažinimo neveiksniu.

Kovo 27 dieną priimtose pataisose numatytas ir asmens neveiksnumo instituto nuostatų keitimas, pagal kurias numatoma, jog asmuo galėtų būti pripažįstamas neveiksniu tose srityse, kur jis negali veikti savarankiškai. Tose srityse jis veiktų su rūpintojo sutikimu ar jo vardu veiktų globėjas. Be to, neveiksniu pripažintas asmuo turės galimybę ne dažniau kaip kartą per metus pats kreiptis į teismą dėl pripažinimo veiksniu. Taip bus galima išvengti situacijų, kuomet neveiksnaus asmens sveikatos būklei pagerėjus globėjai nesikreipia į teismą dėl asmens pripažinimo veiksniu.

Tuo atveju, jei pats asmuo ar kiti įstatyme numatyti asmenys per metus nuo teismo sprendimo priėmimo, pagal kurį asmuo pripažintas neveiksniu, nesikreips į teismą, pareigą peržvelgti neveiksnaus asmens sveikatos būklę turės numatyta sudaryti Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Ją numatoma sudaryti iš nepriklausomų specialistų. Taip pat numatyta, kad komisija veiklą vykdytų kiekvienos savivaldybės teritorijoje. Jei komisija nuspręs, kad asmens būklė pasikeitė, ji kreipsis į teismą, o teismas peržvelgs savo anksčiau priimtą sprendimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu.

Tiems asmenims, kuriems dėl psichikos sutrikimų ar esant kitoms priežastims sunku priimti sprendimus, geriausiai atitinkančius jo interesus, bus numatoma galimybė sudaryti pagalbos priimant sprendimus sutartį. Jam veikiant savarankiškai kartu turės dalyvauti ir asmuo, kuris teikia jam pagalbą. Tokias sutartis registruos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras. Sutartį turės tvirtinti notarai, o jos pagrindu galėtų būti apimtas sprendimo priėmimui reikalingos informacijos rinkimas, jos pateikimas asmeniui, alternatyvių sprendimų nurodymas bei jų rezultatų aptarimas.

Pataisose numatyta naujovė – išankstinis nurodymas. Tai galimybė asmeniui, kuris yra veiksnus, pateikti nurodymus, kurių turėtų būti paisoma jei ligai progresuojant ar esant kitoms priežastims asmuo taptų neveiksniu ar dalinai neveiksniu. Šiame nurodyme asmuo galėtų nurodyti asmenis, kuriuos pageidautų, jog teismas skirtų globėjais, taip pat išreikšti nuomonę dėl apgyvendinimo globos institucijoje, pateikti nurodymus dėl jo turtinių ir neturtinių įsipareigojimų. Asmuo galėtų nurodyti ir asmenis, kurių teismas neturėtų skirti jo globėjais. Nurodymai būtų registruojamai Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registre, juos būtų galima bet kuriuo metu papildyti, pakeisti ar panaikinti.

Įstatymų pakeitimuose numatyta, kad asmeniui valstybės garantuota antrinė teisinė nemokama pagalba būtų skiriama ne tik sprendžiant klausimą dėl jo neveiksnumo, bet ir prižiūrint teismo sprendimą, sprendžiant hospitalizavimo ar kitus gydymo klausimus.

Verta atkreipti dėmesį, kad priimti pakeitimai įsigalios nuo 2016 metų sausio 1 dienos, o iki to laiko priimti teismo sprendimai, pagal kuriuos asmenys pripažįstami neveiksniais, turės būti iš naujo peržiūri per dvejus metus, tai yra, iki 2018 m. sausio 1 d.

Top