Stiprinama probacijos tarnybos veikla – laukia individualus vertinimas ir naujos pareigos nuteistiesiems

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2024 gegužės 20

Gegužę Seimui pritarus Bausmių vykdymo kodekso (BVK) ir Probacijos įstatymo pataisoms, bus sudarytos sąlygos efektyviau užtikrinti nuteistųjų elgesio kontrolę, racionaliau naudoti bausmių vykdymo sistemos išteklius.

238 622b88564536da5d185ad6d22b31ade1

Visų pirma – įstatymų pakeitimais įtvirtinta svarbi naujovė – nuo šiol Lietuvos probacijos tarnyba galės savarankiškai vertinti kiekvieno nuteistojo elgesį, padarytus pažeidimus ir spręsti, kokiais būdais galima efektyviausiai pasiekti jam paskirtos bausmės tikslus. Nustačiusi realią nuteistojo elgesio grėsmę visuomenei ir esant pagrindui manyti, kad bausmės tikslai nebus pasiekti, Tarnyba kreipsis į teismą dėl bausmės griežtinimo.

„Probacijos tarnybos įgalinimas vertinti nuteistuosius ir jiems paskirtų bausmių tikslus – yra pozityvus pokytis bausmių vykdymo sistemoje. Jis leis taikyti šiuolaikiškas ir mokslu pagrįstas priemones, kurios būtų orientuotos į alternatyviomis bausmėmis grįstus nuteistų asmenų pozityvius pokyčius. Tai yra kelias į rezultatyvesnę nuteistųjų resocializaciją“, – teigia teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

Priimdami sprendimus dėl kreipimosi į teismą dėl griežtesnių sąlygų nustatymo, probacijos pareigūnai vertins probuojamojo riziką visuomenei, atsižvelgs į nusikaltimo pobūdį, probuojamojo charakteristikas ir atsakomybės už veiksmus supratimą bei galimybes sėkmingai įvykdyti probacijos sąlygas.

„Probacijos įstatymo pakeitimai suteikia probacijos pareigūnams diskreciją individualizuoti sprendimus dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų. Tai reiškia, kad probacijos tarnyba stiprina veiklos efektyvumą“, – akcentuoja Lietuvos probacijos tarnybos direktorius Romas Ostanavičius. 

Pagal BVK pakeitimus nustatytos ir naujos pareigos nuteistiesiems viešaisiais darbais: susisiekti su probacijos tarnyba per penkias darbo dienas nuo teismo nuosprendžio, kuriuo paskirta viešųjų darbų bausmė, įsiteisėjimo dienos, taip pat atvykti į probacijos tarnybą šios Tarnybos šaukime nurodytą dieną. Tokios pat pareigos numatomos ir nuteistiesiems laisvės apribojimo bausme. Taip  suvienodinta visų nuteistųjų, atliekančių bausmes, teisinė padėtis (pareigos), sudarytos galimybės probacijos tarnybai, prireikus, išsikviesti nuteistąjį viešaisiais darbais ir laisvės apribojimo bausme.

Taip pat Probacijos įstatyme ir BVK atsirado papildoma nuostata. Ji galios, kai intensyvios priežiūros vykdymo terminas nuteistajam, kuris dėvės apykoję, sueis poilsio arba šventės dieną – elektroninio stebėjimo įtaisas nuteistajam bus nuimamas prieš poilsio arba šventės dieną einančią dieną. Iki šių pokyčių tokios galimybės nebuvo ir elektroninio stebėjimo įtaisas nuteistajam turėjo būti nuimamas paskutinę intensyvios priežiūros vykdymo dieną.

Nuteistajam dėl pateisinamų priežasčių (pvz., ligos) neįvykdžius probacijos sąlygų per tam nustatytą terminą, šis terminas bus prasitęsiamas iki probacijos vykdymo termino pabaigos. Iki šiol probacijos pareigūnai turėdavo kreiptis į teismą, kad terminas būtų pratęstas. 

Naujo teisinio reglamentavimo pakeitimai užtikrins probacijos vykdymo individualizavimo principo įgyvendinimą, prisidės prie efektyvesnio probacijos vykdymo proceso užtikrinimo bei Lietuvos probacijos tarnybos veiklos kokybės gerinimo.

Top