Tarptautiniai ekspertai pozityviai įvertino Lietuvos pažangą įgyvendinant skaidrumo iniciatyvas

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2024 gegužės 15

Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) Lietuvos penktojo vertinimo etapo atitikties ataskaitoje įvertino mūsų šalies pažangą įgyvendinant pateiktas rekomendacijas kovos su korupcija srityje, kurias Lietuva siekė įvykdyti per pastaruosius metus. GRECO vertintojai palankiai įvertino Lietuvos teisinę aplinką kovos su korupcija srityje, taisyklių kompleksiškumą ir visapusiškumą. 

bribe

Lietuva pagirta už Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) parengtus rekomendacinius ir informacinius dokumentus dėl Valstybės politikų elgesio kodekso įgyvendinimo, taip pat už dedamas papildomas pastangas siekiant padidinti valstybės tarnautojų informuotumą apie interesų konfliktus. Be to, pozityviai įvertinti VTEK veiksmai siekiant korupcijai atsparios aplinkos stiprinimo pasitelkus švietimą: komisijos sukurta nuotolinio mokymosi platforma, speciali interneto svetainė, kurioje pateiktos etiško ir skaidraus elgesio rekomendacijos.

Anot vertintojų, prie skaidrumo didinimo Lietuvoje prisidėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Policijos departamento, Prezidento ir Vyriausybės kanceliarijų bei Teisingumo ministerijos veiklos ir iniciatyvos, įgyvendinant tarptautinius skaidrumo standartus, įtraukesnį ir skaidresnį teisėkūros procesą.

Gerosios patirties pavyzdžiais įvardinti: Policijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos išanalizuoti nuostatai ir praktika, susijusi su dovanų priėmimu, nustatytos išsamesnės gautų dovanų vertinimo, priėmimo ir apskaitos taisyklės, atnaujinti šių institucijų etikos kodeksai ir patvirtinti rekomendaciniai dokumentai su praktiniais šių kodeksų įgyvendinimo pavyzdžiais, patvirtinta išsami politika ir taisyklės dėl dovanų atsisakymo, jų vertinimo bei registravimo, darbuotojams nuolat rengiami mokymai ir didinamas jų informuotumas pranešėjų apsaugos klausimais.

Pasak Teisingumo ministerijos kanclerio Augusto Ručinsko, pastarųjų metų iššūkiai – sprendimų priėmimo priartinimas prie žmogaus, korupcijos prevencijos veiksmingumo didinimas, skaidrios aplinkos kūrimas – yra esminiai visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis lemiantys veiksniai. Lietuva, stiprindama skaidrumo sistemą, pasiekė didelį proveržį, o tolesnės pažangos siekis, tobulinant vidinius procesus, stengiantis pasiekti tinkamą GRECO ekspertų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo lygį, bus dar vienas žingsnis įtvirtinant tvarius ir ilgalaikius pokyčius atskaitomybės ir etiško valdymo kultūros srityse.

GRECO vertintojai rekomendavo Lietuvai nustatyti etiško elgesio gaires ir instrukcijas asmenims, jau einantiems svarbiausias vykdomosios valdžios pareigas, taip pat – elgesio taisykles Prezidentui, svarbiausias vykdomosios valdžios funkcijas atliekantiems asmenims – griežtesnes taisykles dėl dovanų ir kitos naudos, patikslinti galimų šių asmenų padarytų etikos ir sąžiningumo taisyklių pažeidimų tyrimo kompetenciją, siekiant užtikrinti, kad tokius tyrimus atliktų nepriklausoma institucija, o už nustatytus pažeidimus būtų nustatytos realios sankcijos. 

Anot ekspertų, Vyriausybėje, ministerijose ir Prezidento kanceliarijoje turi būti sudarytos sąlygos konfidencialiai pasikonsultuoti etikos klausimais. Be to, svarbu užtikrinti įvairių policijos etikos komisijų politikos ir sprendimų, taip pat ir sprendimų dėl leidimo užsiimti papildoma veikla, nuoseklumą. Ekspertų manymu, teisėsaugos institucijos turėtų pradėti kurti centralizuotą savo darbuotojų konfidencialaus konsultavimo sistemą ir nustatyti aiškias taisykles, gaires bei prevencines priemones, kad būtų išvengta galimų interesų konfliktų, susijusių su tarnybą paliekančiais pareigūnais, ketinančiais įsidarbinti privačiame sektoriuje.

Ataskaitą lietuvių kalba galima rasti čia, anglų kalba – čia, prancūzų kalba – čia

GRECO tikslas – didinti šalių narių gebėjimą kovoti su korupcija. Ji stebi, kaip šalys įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus ir padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus.

Europos Taryba GRECO įsteigė 1999 m. Šiuo metu grupę sudaro 49 valstybės. 

Lietuva yra GRECO narė nuo 1999 m. gegužės 3 d.

Top