Klaipėdoje – pirmasis teismo sprendimas asmenvardžIų rašybos byloje

2019 m. balandžio 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nusprendė, jog civilinės būklės akto įraše gali būti įrašyta pavardė su „w“ raide. Nors Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) jau yra laimėjęs daugiau nei 40 bylų dėl teisės į originalią asmenvardžių rašybą, vis dėlto ši ypatinga – tai pirmasis tokio pobūdžio sprendimas Klaipėdos mieste.

20190108164150 EFHR logo smaller

2018 m. pareiškėja sudarė santuoką su Šveicarijos piliečiu ir pasikeitė savo pavardę į sutuoktinio. Vis dėlto registruojant santuoką Lietuvoje, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pareiškėjos pavardė buvo sulietuvinta – iš „Leutwyler“ ji tapo „Leutvyler“. Nesant tinkamo reglamentavimo, Klaipėdos civilinės metrikacijos skyrius atsisakė pareiškėjos santuokos įraše pavardę pakeisti originalia jos forma, tad pareiškėja, gindama savo teisę į vardą, buvo priversta kreiptis į teismą.

Šiuo atveju teismas nustatė, jog atsisakymas įtraukti į apskaitą bei išduoti santuokos liudijimą pareiškėjos pasirinkta sutuoktinio pavarde –„Leutwyler“ sukeltų pareiškėjai administracinių, asmeninių bei profesinių nepatogumų keičiant turimus dokumentus, įrodinėjant jos tapatybės ir pateikiamų dokumentų autentiškumą, o ateityje galimai susiduriant su problemomis susilaukus vaikų, registruojant jų gimimą, įteisinant bendrąja jungtine nuosavybės teise įgytą turtą ir/ar patiriant keblumų paveldėjimo teisinių santykių srityje. Pareiškėja kartu su sutuoktiniu dažnai keliauja į Šveicariją, Lietuvą bei kitas valstybes, todėl jai nuolat tenka įrodinėti visų šeimos narių tapatybes, dėl ko pareiškėja patiria daug nepatogumų. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, draudimas įrašyti pavardę su raide „w“ yra neproporcingas nepatogumams, kuriuos patirtų pareiškėja neišdavus jai santuokos liudijimo pasirinkta sutuoktinio pavarde.

EFHR pažymi, jog tarptautinėje teisėje vardas ir pavardė laikomi esmine kiekvieno žmogaus tapatybės dalimi. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) ne kartą pažymėjo, jog vardų ir pavardžių rašybos teisinis reguliavimas – tai kiekvienos valstybės narės kompetencija ir kuri glaudžiai susijusi su kultūra ir kalbos istorija bei tapatumo jausmu, vis dėlto valstybė turėtų paisyti EŽTT praktikos, o kiekvienas teisinis reglamentavimas privalo būti objektyviai pagrįstas ir taikomas visiems piliečiams vienodai.

Evelina Dobrovolska, atstovaujanti asmenis asmenvardžių bylose, savo ruožtu primena, jog bylas laimėję asmenys nesusiduria su jokiais sunkumais – įrašius pavardę su „w”, „x” ar „q” į civilinės būklės akto įrašą, ši pavardė atsiduria ir Gyventojų registre. Vis dėlto tokia procedūra negali būti laikoma tinkamu teisės į vardą realizavimu, todėl įstatymų leidėjas yra raginamas grąžinti asmenvardžių rašymo klausimą į politinę darbotvarkę.

Top