Daugiau priemonių kovai su korupcija: pritarta Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais projektui

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 gruodžio 15

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtam Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 m. projektui. Ilgalaikiu strateginio planavimo dokumentu siekiama nuosekliai ir kompleksiškai sukurti korupcijai atsparią aplinką tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuose.

bribe

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, ilgalaikės kompleksinės kovos su korupcija priemonės leis sustiprinti skaidrumo iniciatyvas, antikorupcinės aplinkos kūrimą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Nors tarptautiniai vertintojai pripažįsta, kad Lietuva yra padariusi reikšmingą pažangą kuriant skaidrią aplinką, tačiau įtraukiant socialinius partnerius, NVO, verslo ir pilietinės visuomenės atstovus galėsime pasiekti tvarių, atikorupcinėmis nuostatomis grįstų sprendimų, didinančių pasitikėjimą valstybės teisingumo sistema.

Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais strateginio tikslo bus siekiama trimis kryptimis: formuojant antikorupcines nuostatas bei plėtojant antikorupcines kompetencijas; siekiant tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų; siekiant veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės principo užtikrinimo.

Darbotvarkei įgyvendinti bus rengiami ketverių metų darbotvarkės planai, kurie apims konkrečias priemones, lėšas priemonėms įgyvendinti, atsakingas institucijas bei vertinimo rodiklius.

Vienas svarbiausių strateginių rodiklių – pasiekti, kad 2033 m. Korupcijos suvokimo indeksas būtų 74 balai.

2020 m. „Transparency International“ Korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirti 60 balų iš 100 galimų ir 35 vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 14 vietą tarp ES valstybių.

Šis projektas pakeis šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 m. programą ir užtikrins jos tęstinumą.

Darbotvarkės projektas buvo rengtas ir derintas su socialiniais partneriais, taip pat ir su „Transparency International“ Lietuvos skyriumi.

 

Top