Daugiau dėmesio pranešusiųjų apie korupciją apsaugai

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2016 kovo 16

0c87a44Paryžiuje vyksta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) aukšto lygio kovos su korupcija susitikimas, kuriame dalyvauja ir mūsų šalies teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Šiandien, kovo 16 d., buvo priimta bendra deklaracija, raginanti aktyviai ginti asmenis, kurie informavo apie korupciją. Valstybės skatinamos suteikti veiksmingą apsaugą nuo atsakomųjų priemonių viešame ir privačiame sektoriuose šiems asmenims.

Teisingumo ministras J. Bernatonis teigia, kad asmenų, pranešusių apie korupcijos atvejus, apsauga aktuali ir tarptautiniu, ir nacionaliniu lygmeniu. Svarbu užtikrinti, jog pilietiški asmenys būtų apsaugomi nuo galimo susidorojimo darbe, teisės aktai garantuotų tokių asmenų duomenų konfidencialumą.

Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose numatytas liudytojų ir nuketėjusiųjų anonimiškumas baudžiamosiose bylose. Seimui Teisingumo ministerija jau yra pateikusi keletą įstatymų projektų, kuriais būtų įteisinama galimybė apsaugoti apie daromą ar galbūt padarytą korupcinio pobūdžio nusižengimą pranešusio asmens tapatybė ir kiti identifikuoti leidžiantys duomenys.

Ministrų deklaracija parodo siekį bendradarbiauti tarptautiniu mastu įvairiose užsienio valstybių pareigūnų papirkimo ir korupcijos bylose, visos šalys skatinamos naudoti antikorupcines priemones, elgesio kodeksus ir kitus saugiklius viešuosiuose pirkimuose. Verslo atstovai kviečiami bendradarbiauti su valstybiniu sektoriumi kovoje prieš korupciją.

Atstovai iš Lietuvos buvo pirmą kartą pakviesti dalyvauti EBPO kovos su korupcija ministrų susitikime, kuris skirtas patvirtinti norą ir ryžtą toliau kovoti su visų formų korupcija, nubrėžti naujas gaires EBPO Darbo grupės dėl papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose veiklai.

Lietuva tikisi tapti šios darbo grupės pilnateise nare dar praėjusiais metais sėkmingai įveikusi preliminaraus vertinimo etapą. Š. m. birželio mėn. vyks išsamaus vertinimo procedūra, kurios metu bus tikrinama ar Lietuvos teisinė aplinka, teisminė praktika bei teisėsaugos institucijų pajėgumas atitinka EBPO Konvencijos dėl kovos su užsienio valstybinių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose bei EBPO darbo grupės iškeltus reikalavimus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012-2016 m. veiklos programoje yra įtraukusi į prioritetinių uždavinių sąrašą siekį Lietuvai tapti EBPO nare. Prisijungimas prie minėtos konvencijos yra būtina sąlyga tampant EBPO nare.

Top