Pristatytos praėjusių metų teisėjų etikos aktualijos

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2020 kovo 09

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (toliau – TEDK) praėjusiais metais sulaukė 254 skundų dėl teisėjų darbo ir elgesio.

Jeigu kyla pagrįstų įtarimų dėl etikos ir drausmės reikalavimų neatitinkančio teisėjo poelgio, tuomet TEDK gaunami teisėjo, kurio elgesys skundžiamas, ir teismo pirmininko paaiškinimai, išklausomi teismo posėdžio garso įrašai.

hammer 620011 640

Tokia praktika padeda geriau įvertinti pareiškėjų skunduose dėstomas aplinkybes, t. y. ar aplinkybės nėra pateikiamos subjektyviai vertinant situaciją. Ši informacijos visuma padeda užtikrinti, kad TEDK posėdžiuose jau būtų svarstomi tik tie teikimai ir skundai, kurie yra dalykiški, konkrečiai surašyti ir reikalauja išsamaus tyrimo bei įvertinimo pagal TEDK kompetenciją.

Paminėtina, kad, praėjusiais metais pasikeitus teisiniam reglamentavimui, TEDK komisijos pirmininkas, priimdamas sprendimą atsisakyti nagrinėti gautą teikimą, turi gauti ne mažiau kaip keturių TEDK narių pritarimą. Šios naujos nuostatos TEDK veikloje užtikrina priimamų sprendimų skaidrumą ir viešumą.

Tuo atveju, jei pareiškėjų skundai yra nenagrinėjami TEDK, išsamiai paaiškinama, kokius teisėjų veiksmus galima vertinti etikos požiūriu, kokia yra TEDK kompetencija. Įvertinus kiekvieną konkretų atvejį ir siekiant prevencinių tikslų, atsakymas pateikiamas ne tik pareiškėjui, bet ir teisėjui parengiami siūlymai ar rekomendacijos dėl tam tikrų jo elgesio aspektų ir kaip galima tai koreguoti.

Vis dėlto pastebima tendencija, kad dalis teikimų jokiais aspektais nėra susiję su teisėjų etika ir drausme – neretai prašoma revizuoti teismų sprendimus ar įvertinti teisėjo veiksmus. Dalis TEDK gautų skundų neatitinka Komisijos nuostatuose keliamų reikalavimų: teikimai nemotyvuoti, deklaratyvaus pobūdžio arba turintys tokių trūkumų, kaip pateikti pakartotinai, tinkamai nepasirašyti ar surašyti nevalstybine kalba. 2019 metais TEDK gauta 183 tokie teikimai.

Pernai 2019 m. TEDK priėmė sprendimus dėl 11 teisėjų, iš kurių 1 teisėjui buvo iškelta drausmės byla, 4 atvejais apsiribota teisėjo elgesio ir drausmės apsvarstymu TEDK ir 3 atvejais – nebuvo nustatyta drausminės atsakomybės pagrindų požymių. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas teismo proceso vedimui, bendravimo su proceso dalyviais, dalyvavimo socialiniuose tinkluose, nediskriminavimo, šališkumo ir kt. klausimams. Be to, vertinti teismų vadovų bendravimo su teisėjais bei administracijos darbuotojais, darbo organizavimo aspektai.

2019 metais TEDK ne tik nagrinėjo pareiškėjų pateiktus skundus, prašymus ir teikimus, bet svarstė ir drausmės bylų teisėjams iškėlimo klausimus.

Siekdama diegti aukščiausius teisėjo profesinės etikos kultūros standartus TEDK savo veikloje ypač didelį dėmesį skiria teisėjų profesinės etikos sklaidai. Siekiant prevencinių tikslų, buvo teikiamos įvairaus pobūdžio konsultacijos bei rekomendacijos šiais aktualiais klausimais: teismo proceso vedimo, bendravimo su proceso dalyviais, dalyvavimo socialiniuose tinkluose, nediskriminavimo, šališkumo, teismo organizacinės veiklos teisėjo etikos aspektu.

Pažymėtina, kad TEDK parengė teismų bendruomenei naujienlaiškį, kuriame pateikiama apibendrinta informacija apie TEDK priimtus sprendimus, suteiktas konsultacijas bei kita aktuali informacija teisėjų etikos klausimais. Be to, kasmet yra atnaujinamas Teisėjų etikos kodekso komentaras / praktinis vadovas, kuriame daug dėmesio skiriama atskirų teisėjų etikos kodekse įtvirtintų principų turinio atskleidimui remiantis tarptautiniais etikos standartais bei Bangaloro teisėjų etikos elgesio principais, konstitucine jurisprudencija bei TEDK praktika.

Pažymėtina, kad prie teisėjo etikos sklaidos turinio visapusiškumo prisideda ir aktyvus bendradarbiavimas su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija bei tarptautinėmis teisėjų etikos priežiūros organizacijomis.

Top