avoid labyrinth 500x451Lietuvos įstatymuose bus aiškiau reglamentuojama tvarka, kuomet vienoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje iškelta civilinė byla, susijusi su tėvų pareigomis, galėtų būti perduodama nagrinėti kitos ES valstybės narės teismui.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis pažymi, kad dabar galiojanti tvarka kitų ES valstybių narių teismams sukeldavo papildomų trukdžių nagrinėjant bylas: tekdavo ilgai susirašinėti, papildomai investuoti į teisininkų paslaugas, nes nebūdavo žinoma, kokia tvarka ir į kokį teismą Lietuvoje reikia kreiptis.

Seimas priėmė Civilinį procesą reglamentuojančių ES ir tarptautinės tesės aktų įgyvendinimo įstatymo pataisas, pagal kurias prašymus dėl jurisdikcijos perėmimo iš užsienio valstybės teismo nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas. Taip pat šis teismas nagrinėja ir prašymus dėl jurisdikcijos perdavimo užsienio valstybės teismui.

Pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentą Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka bei tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo bei pagal 1996 m. spalio 19 d. Hagos konvenciją dėl jurisdikcijos pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje yra numatyta galimybė teismams perduoti nagrinėti bylą kitos valstybės teismams, jei teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti bylą mano, kad kitos valstybės teismas būtų labiau tinkamas nagrinėti bylą ar jos dalį, su kuria konkrečioje byloje vaiką sieja konkretus ryšys.

Dėl aiškiai nereglamentuojamos tvarkos užsienio valstybių teismai kreipdavosi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, Teisingumo ministeriją su prašymais perduoti jurisdikciją Lietuvos teismams, nagrinėjant bylas, kurios susijusios su vaikų (Lietuvos Respublikos piliečių ar anksčiau įprastai gyvenusių Lietuvoje) interesais.

Įstatyme numatyta ir tokių prašymų nagrinėjimo trukmė. Lietuvos apeliacinis teismas turės 6 savaites prašymų nagrinėjimui. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes kiekvienu atveju turės būti nuspręsta, ar yra reikalinga Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvada dėl jurisdikcijos perdavimo.

Lietuvos apeliaciniam teismui pateikus sprendimą, kad jurisdikciją yra tikslinga perimti iš kitos valstybės teismo, būtų nustatomas konkretus teismas, kuriame būtų nagrinėjama byla.

iffta departureŠ. m. lapkričio mėn. 26 d. Vyriausybė posėdžio metu pritarė Turizmo įstatymo pakeitimams, kuriuos parengė Ūkio ministerija. Šie įstatymo pakeitimai labiau sustiprins turistų apsaugą bei suteiks galimybę Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (VTD) veikti operatyviau ir griežčiau stebint bei prižiūrint turizmo paslaugų teikėjus.

Turizmo įstatyme yra siūlymas išplėsti reikalavimus norintiems gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą. Po pakeitimų pažymas apie savo nepriekaištingą reputaciją Valstybiniam turizmo departamentui turės pateikti ir vadovaujančias pareigas užimantis asmuo, susijęs su darbo santykiais. Kartu atsirastų ir prievolė pateikti pažymą apie asmens teistumą. Taip pat, siekiant gauti pažymą reikės deklaracijoje pažymėti ir tai, ar neteko dalyvauti kito kelionių organizatoriaus, kuris bankrutavo ar buvo nemokus, taip sudarant žalą turistams, veikloje. Tokiems asmenims pažymėjimai nebus išduodami, o paaiškėjus tokiai informacijai po išdavimo, VTD iš karto panaikins pažymėjimo galiojimą.

Kelionių organizatoriaus nuosavam kapitalui sumažėjus iki pusės įstatinio kapitalo pažymėjimo galiojimas taip pat bus stabdomas. Tokie kelionių organizatoriai bus skelbiami VTD interneto svetainėje, o jei per 3 mėnesius trūkumas nebus pašalintas, pažymėjimas bus panaikinamas visiškai.

Siekiant geriau informuoti turistus apie kelionių pardavimų tarpininkus, kelionių organizatoriai privalės viešai skelbti kelionių agentus, su kuriais yra sudarę sutartis dėl kelionių pardavimo.

Kelionių organizatoriai turės iš karto kreiptis į draudikus ar kitas finansų įstaigas dėl draudimo sumos patikslinimo, kuomet skaičiuojami visi prisiimti įsipareigojimai turistams už parduodamas organizuotas turistines keliones. Siūloma įvesti ir tai, kad kelionių organizatoriaus planuojami ir dar neįvykdyti, tačiau prisiimti įsipareigojimai negalėtų viršyti priemonių užtikrinimo sumos, kuri yra turima kelionių organizatoriaus.

Kelionių organizatoriams, kurie verčiasi išvykstamuoju turizmu, siekiama nustatyti didesnes draudimo sumas. Kuomet neorganizuojamos kelionės užsakomaisiais skrydžiais siūloma draudimo suma – iki 50 tūkst. eurų, tuo tarpu kai organizuojamos kelionės užsakomaisiais skrydžiais draudimo suma turėtų būti 200 tūkst. eurų. Draudimo sumą būtų galima skaičiuoti pagal įplaukas už pardavimus ar planuojamų kelionių pardavimus. Kadangi praktikoje iškilo problemų vietinio turizmo kelionių organizatoriams dėl draudimo, siūloma šią sumą sumažinti iki 3000 eurų.

Šiais įstatymo pakeitimais norima sustiprinti VTD priežiūros funkciją, todėl siūloma, kad VTD vykdytų nuolatinę turizmo paslaugų stebėseną, atliktų priežiūrą Vyriausybės nustatyta tvarka, pagal kurią būtų numatyta sistema stebėti ir vertinti kelionių organizatorių riziką, finansinę būklę, bankrotą. Šią tvarką turėtų patvirtinti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Be viso to, kelionių pardavimo agentais būtų laikomi tie grupinių apsipirkimų portalai, kurie parduoda turistams organizuojamas keliones. Tokiu atveju jiems galiotų tokios pat taisyklės kaip ir kelionių agentams. Tai liečia tiek tieses, tiek pareigas.

Tuo pačiu siūloma papildyti ir administracinių teisės pažeidimų kodeksą straipsniais, pagal kuriuos kelionių organizatoriams ar agentams atsisakius pateikti VTD reikalaujamą informaciją, dokumentus nustatytu terminu ar pateiktus melagingą, klaidinančią informaciją, užtrauktų baudą iki 3000 eurų.

Kaip jau minėjome anksčiau, šis Ūkio ministerijos parengtas Turizmo įstatymo projektas jau buvo pristatytas ir aptartas su ekspertais ir suinteresuotomis institucijomis. Susitikimo metu buvo pasiūlyta steigti kelionių garantijų fondą, kuris būtų valdomas VTD, o kelionių organizatoriai turėtų mokėt 0,2 proc. nuo savo metinių pajamų už parduotas organizuotas turistines keliones. Taip siekiama užtikrinti, kad turistai atgautų 100 proc. sumokėtų už keliones pinigų tuomet, kai draudimo suma nėra pakankama. Tačiau šis siūlimas nesulaukė pritarimo iš Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos turizmo rūmų, Lietuvos draudikų asociacijos bei Lietuvos banko.

Seimas floorLapkričio 6 dieną Seime priimtas Teisingumo ministerijos parengtas Politinių partijų įstatymo pakeitimas, pagal kurį Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, Lietuvoje teisėtai pragyvenę pastaruosius 5 metus galės būtų šalies politinių partijų nariais.

Tobulindama Politinių partijų įstatymą Teisingumo ministeriją įrašė naują nuostatą, kuri suteikia galimybę ES valstybių narių piliečiams tapti Lietuvos politinės partijos nariais, jei tik jie Lietuvoje teisėtai ir nenutrūkstamai (nuolat) pragyveno 5 metus. Tačiau sąlygas atitinkantys šie piliečiai gali būti tik partijų nariais, politinių partijų steigėjais tapti jie negalės.

Šis įstatymo projekto parengimas buvo paskatintas dėl galimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų neatitikimo Europos Sąjungos teisei. Pasak Europos Komisijos, ES piliečiams draudžiant dalyvauti partijų veikloje, būti jais nariais, prieštarauja teisei balsuoti ir būti kandidatais savivaldos ar Europos Parlamento rinkimuose tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai.

Pagal priimtus ir galiojančius Lietuvos teisės aktus Europos Sąjungos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, turi teisę būti kandidatais į vietos savivaldą bei gali dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

small if14pn11831Susiklosčius esamai situacijai turizmo rinkoje ūkio ministras Evaldas Gustas lapkričio 21 dieną pasirašė įsakymą, kuriuo pavedė iki š. m. gruodžio 20 d. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriui atlikti rizikingiausių kelionių organizatorių, kurie tiekia išvykstamo turizmo kelionių organizavimo paslaugas, patikrinimus.

Tą pačią dieną Ūkio ministerijoje vyko pasitarimas su ekspertais ir suinteresuotais asmenimis dėl Ūkio ministerijos siūlomų Turizmo įstatymo pakeitimų, kuriais siūloma sugriežtinti kelionių organizatorių ir kelionių rinkos priežiūrą. Įstatymo nuostatos šiuo metu vis dar yra rengiamos atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų bei šios srities ekspertų pasiūlymus. Artimiausių metu pakeitimo projektas bus pateiktas Vyriausybės svarstymui.

Įvertinusi 2014 metais įvykusius atvejus Ūkio ministerija parengė Turizmo įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos prievolių įvykdymo užtikrinimas būtų susietas su organizatoriaus prisiimtas ar planuojamais prisiimti įsipareigojimais turistams. Kartu siūloma sukurti efektyviai veikiantį kontrolės mechanizmą, suteikianti galimybę stabdyti ar apriboti kelionių organizatoriaus pardavimus, kuomet esama tam tikro kelionių organizatoriaus rizikos laipsnio. Susitikimo metu buvo aptarti ir nauji prievolių užtikrinimo būdai: pasiūlyta padidinti draudimo sumas kelionių organizatoriams, kurie organizuoja ir vykdo keliones į užsienio valstybes ir mažinti draudimo sumas vietinio turizmo kelionių organizatoriams. Taip pat Ūkio ministerija pasiūlė įsteigti kelionių garantijų fondą, kuris būtų kaip papildoma laidavimo draudimo, vartotojų apsaugos priemonė. Be viso to, Ūkio ministerijos siūlyme įtraukta ir tai, kad grupinių apsipirkimų portalus reikėtų prilyginti kelionių agentams. Tokiu atveju šiems portalams galiotų tokios pat teisės ir pareigos.

Posėdyje aptartos priemonės, galinčios padėti užtikrinti efektyvią turizmo paslaugų teikėjų kontrolę Valstybiniam turizmo departamentui. Siūloma detaliai nustatyti Valstybinio turizmo departamento funkcijas stebint ir prižiūrint turizmo paslaugų teikėjus. Siūlyme numatytas nemokumo vertinimo, turizmo paslaugų teikėjų rizikos vertinimo ir kitos sistemos bei priemonės, kurios galėtų užkirsti kelią šiais metais įvykusių įvykių pasikartojimui ateityje, taip sutaupant lėšų ir užtikrinant kokybiškesnes bei saugesnes paslaugas keliautojams.

intellectual property e1266844349931Susitikimo su Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos generalinio direktoriumi F. Gurry metu teisingumo ministras J. Bernatonis ieškojo atsakymų į klausimus apie intelektinės nuosavybės teisės apsaugos poveikį valstybės bei visuomenės augimui, šių paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę bei dėl to kylančias problemas.

Tokio specialisto vizitas yra puiki galimybė įvertinti Lietuvos institucijų bei Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos bendradarbiavimą, taip pat peržvelgti, kokią pagalbą ši organizacija suteikia ir gal suteikti ateityje kuriant bei siekiant sustiprinti Lietuvos intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą.

Ministras atkreipė svečio dėmesį į tai, kad Teisingumo ministerija yra atsakinga už politikos formavimą nuosavybės apsaugos srityje, o už šios politikos įgyvendinimą yra atsakingas Valstybinis patentų biuras, kuris pavaldus Teisingumo ministerijai.

Išskirdamas prioritetus ministras paminėjo, kad Teisingumo ministerijai ypač svarbu išplėsti elektronines paslaugas, todėl Valstybinis patentų biuras aktyviai užsiima kuriant bei diegiant pramoninės nuosavybės paslaugas elektroninėje erdvėje. Šios elektroninės paslaugos ir geras jų prieinamumas yra ypač svarbus įgyvendinant įvairias tarptautines patentų sutartis, prekių ženklų ar dizaino registracijoms, kurias administruoja Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija.

Per daugiau nei du dešimtmečius, kol Lietuva yra Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos narė, šalyje įgyvendinta dauguma organizacijos administruojamų daugiašalių konvencijų. Džiaugiamasi, kad kasmet daugėja įmonių Lietuvoje, kurios registruoja ir gauna savo pramoninės nuosavybės apsaugą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, pasinaudojant Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos registracijos sistemomis.

Kiekvienais metais Valstybinis patentų biuras kartu su tarptautine organizacija leidžia informacinio pobūdžio leidinius lietuvių kalba apie intelektinės nuosavybės aktualijas, organizuoja mokymus, seminarus įvairių sričių (verslo, mokslo ir kt.) atstovams. Viešinant ir populiarinant intelektinę nuosavybę prisideda ir organizacijos skiriami inovatyviausioms Lietuvos įmonėms, jauniesiems išradėjams.

Top