Seimas floorPo svarstymo Seimas pritarė Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms, kurios skirtos įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą dėl sveikatos draudimo įmokų įsigaliojimo.

Dabar galiojančiame įstatyme yra numatyta, kad asmenims, kurie dirba pagal darbo sutartis, taip pat valstybės pareigūnams, politikams privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo dienos, kai už juos buvo pradėtos mokėti nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba jie patys jas pradėjo mokėti. Tuo tarpu asmenims, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, verčiasi individualia veikla ir visiems kitiems įstatyme numatytiems asmenims, draudimas įsigalioja tik kitą mėnesį po to, kai 3 mėnesius jie mokėjo ar už juos buvo mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba nuo tos dienos, kai savarankiškai asmenys sumoka 3 minimalių mėnesinių algų dydžio įmoką.

Numatytu projektu siūloma nuo 2016 m. sausio 1 d. aiškiai nustatyti visiems vienodą privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo pradžią bei pabaigą. Tai apimtų ir dirbančius pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojus, ir asmenis, kurie vykdo individualią veiklą ar įmokas moka savarankiškai. Visi asmenys apdraustojo statusą turėtų nuo įgijimo dienos iki pabaigos: savarankiškai mokantys draudimo įmokas nuo tos dienos kai sumokėjo PSD įmoką iki paskutinės to mėnesio, iki kurio draudimo įmokos sumokėtos, dienos. Tiems asmenims, kurie turi susidariusią privalomojo sveikatos draudimo skolą, naudotis privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis būtų galima tik padengus įsiskolinimą, tačiau ne daugiau kaip už 5 metų laikotarpį. Ši nuostata nebūtų taikoma tiems asmenims, kurių įsiskolinimas susidarė prieš įstatymo įsigaliojimą.

Projekte esančiais teisės akto pakeitimais siekiama išskaidyti Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervą į dvi dalis: pagrindinę ir rizikos valdymo. Pagrindinė dalis būtų privaloma fondo dalimi, kurią sudarytų 1,5 proc. planuojamų einamųjų metų fondo pajamų dalis, o rizikos valdymo dalį sudarytų visos likusios privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšos. Kartu siūloma numatyti, kad rezervo pagrindinės dalies lėšos būtų naudojamos Valstybės nutarimu paskelbus ypatingas sąlygas (stichinės nelaimės, karinė padėtis, epidemijos, didelis sveikatos draudimo fondo pajamų trūkumas), o rizikos valdymo dalyje esančios lėšos būtų naudojamos ministro sprendimu, įvertinus Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.

Seimas naujoms nuostatoms pritarė bendru sutarimu. Nuostatoms priimti būtinas dar vienas Seimo balsavimas.

1 party alcohol 729 620x349Seimo plenarinio posėdžio metu po svarstymo buvo pritarta Alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms, kurios nuo š. m. lapkričio 1 d. draustų vartoti ir turėti alkoholinių gėrimų asmenims iki 20 metų, o kitiems asmenims draudžiama jiems juos parduoti ar kitaip perduoti. Viešojo maitinimo įstaigos turėtų užtikrinti, kad asmenys iki 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų prekybos vietose. Šie draudimai šiuo metu galioja asmenims iki 18 metų.

Pateiktos pataisos yra skirtos siekiant sumažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir vartojimą jaunimo bei vaikų tarpe, bendrą alkoholinių gėrimų vartojimo žalą. Šioms pataisoms pritarė 42 Seimo nariai, 12 išreiškė nepritarimą, o 18 susilaikė. Norint pataisas priimti, Seimo nariai turės balsuoti dar kartą.

Cigarette

Plenarinio posėdžio metu Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, pagal kurias numatyti įtvirtinti administracinę atsakomybę už nepilnamečių asmenų (jaunesnių nei 18 metų) tabako ar susijusių gaminių rūkymą, vartojimą ir jų turėjimą. Šioms naujoms nuostatoms pritarė 72 Seimo nariai, susilaikė 2, besipriešinančių pataisoms parlamentarų nebuvo.

Administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtinta, jog 18 metų amžiaus nesukakę asmenys, kurie rūkė, vartotojo ar turėjo tabako ar susijusių gaminių (pavyzdžiui elektroninių cigarečių ar jo pildomųjų talpyklų) yra baudžiami nuo 14 iki 28 eurų bauda bei konfiskuojami tabako ar susiję gaminiai. Jei nusižengia jaunesnis nei 16 metų amžiau asmuo, bauda skiriama jo tėvams ar globėjams. Pakartotiniai nusižengimai baudžiami 28 – 86 eurų dydžio bauda kartu konfiskuojant ir gaminius. Šios pataisos įsigalios nuo š. m. gegužės 1 d.

04 Busy Exam Hand 1Švietimo ir mokslo ministerija pateikė Mokslo ir studijų įstatymo pataisas Vyriausybei. Pataisose numatyta daug pakeitimų, tarp kurių valstybės sutartys su aukštosiomis mokyklomis, valstybės užsakomas studijų finansavimas, priėmimo kartelė (minimalus įstojimo balas), privaloma informacija studentams apie karjeros galimybes. Šios ir kitos priemonės kartu leis efektyviau panaudoti valstybės suteikiamą finansavimą studijoms bei pakels studijų ir mokslo kokybę Lietuvoje.

Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis teigia, kad naujasis Mokslo ir studijų įstatymas suteiks galimybę formuoti valstybės užsakymą studijoms, padės aukštosioms mokykloms pritraukti motyvuotus studentus. Įstatymo pakeitimai leis aktyviau bendradarbiauti mokslo įstaigoms ir verslui.

Valstybės sutartys su aukštosiomis mokyklomis, ministro teigimu, leis efektyviai tenkinti valstybės poreikius rengiant specialistus, o kokybiškai dirbančios aukštosios mokyklos galės gauti didesnį valstybės finansavimą. Įstatymo projekte numatyta, kad valstybė ir aukštosios mokyklos kas trejetą metų pasirašytų sutartis, kuriomis būtų apibrėžtos aukštosios mokyklos veiklos kryptys, studentų priėmimo reikalavimai, būtų sudarytos sąlygos formuoti valstybei reikalingų specialistų užsakymą bei rengimą. Taip pat tai pagerintų studijų bei mokslinių tyrimų kokybę, jų patrauklumą studentams iš kitų šalių. Pagal naująjį įstatymą numatyta skirti iki 5 proc. papildomų lėšų nuo aukštajai mokyklai paskirtų valstybės biudžeto asignavimų, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Skiriant studijų finansavimą numatyta įtvirtinti valstybės užsakymo principą. Studentų priėmimas į valstybės finansuojamas vietas turėtų būti vykdomas planuojant ne tik pagal studijų sritis ir krypčių grupes, bet ir pagal kryptis, o menų studijose pagal konkrečias programas. Tai užtikrintų, kad valstybės finansavimas tektų toms specialybėms, kurios reikalingos valstybei.

Švietimo ir mokslo ministerijos tvirtinami minimalūs rodikliai priėmus įstatymo pataisas būtų privalomi ne tik tiems, kurie stoja į valstybės finansuojamas vietas, bet ir į mokamas. Taip būtų užtikrinamas kokybės augimas ir vienodi keliami priėmimo reikalavimai.

Taip pat numatyta, kad aukštosios mokyklos privalėtų teikti konsultacijas studentams karjeros galimybių klausimais. Tai padėtų užtikrinti geresnį absolventų įsidarbinimą. Be to, siekiant mokslo lankstumo, universitetams numatyta galimybė vykdyti ir 3 metų trukmės, 180 studijų kreditų, bakalauro studijas.

Žvelgiant į pasaulines aukštojo mokslo plėtros tendencijas, kurios siekia į doktorantūros procesą įtraukti žinioms imlų verslą tiesiogiai, įstatymo pataisose numatyta galimybė doktorantūrą vykdyti mokslo ir studijų institucijoms kartu su verslo subjektais. Tokia galimybė skatins vykdyti rinkoje pritaikomus aukštos kokybės mokslinius tyrimus.

turistasSeimo Audito komitetas svarstė Turizmo įstatymo pataisas ir paskelbė, jog Valstybės prioritetu yra visiškas turistų interesų apsaugos užtikrinimas, o atvejai, kuomet kelionių organizatoriui nutraukus veiklą užsienyje nežinioje lieka turistai, neturėtų pasikartoti, taip pat galimybė atgauti už kelionę sumokėtus pinigus turėtų būti ne tik teorinė, bet ir praktinė.

Nuo kelionių organizatorių bankroto, pasak komiteto pirmininkės Jolitos Vaickienės, jokie įstatymai ir turizmo įmones kontroliuojančių institucijų veiksmai neapsaugos, nes tai verslo rizika. Tuo tarpu Valstybė turėtų užtikrinti, kad dėl įvykusio bankroto nenukentėtų turistai. Tai yra, jie būtų parvežami į Lietuvą, nepatirtų papildomų išlaidų dėl apgyvendinimo (jei iš anksto už tai yra sumokėję kelionių organizatoriui), taip pat neišvykę į kelionę asmenys atgautų visus sumokėtus pinigus. Tai turi užtikrinti kelionių organizatorius, apdrausdamas savo įsipareigojimus.

Komiteto pirmininkė J. Vaickienė pabrėžė, kad įstatymai turi būti aiškūs ir paprasti. Komitetas susipažino su Estijos Turizmo įstatymu ir pamatė, jog įstatymo nuostatos yra puikiai suprantamos, trumpos. Komiteto nuomone tai yra geroji praktika, kuri siūloma ir Lietuvos Turizmo įstatymui. Kartu buvo pasiūlyta išplėsti bei patikslinti Valstybinio turizmo departamento funkcijas atliekant kelionių organizatorių kontrolę.

Top